NASLOVNICA / Novosti / Upis djece u prvi razred

Upis djece u prvi razred

Autor: Nikola Vuković

14. siječnja 2023.

Obavijest, upute i pojašnjenja za roditelje djece dorasle za upis u prvi razred Školske 2023./24.godine

UPIS DJECE U PRVI RAZRED – upute i pojašnjenja

Školska 2023./24.godina

prof.Nikola Vuković, pedagog izvrsni savjetnik

Osnovna škola Đurđevac

Zakonska regulativa – MZO

U prvi razred obveznoga osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života. Iznimno, a na zahtjev roditelja, sukladno rješenju ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda, u prvi razred može se upisati dijete koje do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina života. Iznimno, a na zahtjev stručnog povjerenstva škole, sukladno rješenju ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda, djetetu se može odgoditi upis u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu.

Dijete, odnosno učenik kojemu je zbog teškog oštećenja zdravlja onemogućeno redovito školovanje ili koje ima višestruke teškoće, a čiji su roditelji u skladu s posebnim propisima stekli pravo na status roditelja njegovatelja, odnosno dijete koje je s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći, može se privremeno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno privremeno osloboditi već započetog školovanja. Za to dijete, odnosno učenika roditelj podnosi zahtjev uredu državne uprave, odnosno Gradskom uredu.

Stručno povjerenstvo Škole – Stručno povjerenstvo Ureda državne uprave

Prije redovitog upisa u prvi razred osnovne škole stručno povjerenstvo škole utvrđuje psihofizičko stanje djeteta. Psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika utvrđuje se i radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja. Psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, odnosno učenika te sastav stručnih povjerenstava propisuje ministar nadležan za obrazovanje, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole pokreće Ured po službenoj dužnosti, na način da utvrđuje popis djece koja su školski obveznici i dostavlja popis stručnom povjerenstvu škole do 1. ožujka tekuće godine. Postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta se provodi u školskoj ustanovi, a liječnički pregled se obavlja u zdravstvenoj ustanovi. Članovi povjerenstva procjenjuju dijete i u pisanom obliku daju mišljenje o psihofizičkom stanju djeteta u skladu sa zahtjevima svoje struke na propisanim obrascima.

Povjerenstvo donosi mišljenje na temelju neposrednog pregleda djeteta, razgovora s roditeljem, pojedinačnih mišljenja članova povjerenstva i na temelju dokumentacije iz predškolske ustanove ako ju je dijete pohađalo ili dokumentacije drugih ustanova u kojima je dijete bilo obuhvaćeno procjenom, zdravstvenim ili drugim postupkom. Škola obavještava roditelja o psihofizičkom stanju djeteta za upis u prvi razred osnovne škole e-poštom ili pisanim putem ili na dogovoreni način.

Prijevremeni upis u prvi razred

U skladu sa člankom 8. Pravilnika, za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti  šest godina a nije školski obveznik, roditelj može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine uputiti zahtjev Uredu za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika. Roditelji se također mogu obratiti i školi koju dijete treba pohađati, i gdje će uz pomoć stručnog povjerenstva škole dobiti uputu o postupku podnošenje zahtjeva za prijevremeni upis.  Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 6. koji je sastavni dio Pravilnika. Uz zahtjev roditelj će dostaviti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program.

Za dijete koje ispunjava uvjet, a to je da će do kraja tekuće školske godine navršiti šest godina, ured će prihvatiti zahtjev roditelja te će dijete uvrstiti na popis djece za osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnom području. Zatim će se za dijete  provesti psihološko testiranje u osnovnoj školi. Testiranje provodi psiholog iz stručnog povjerenstva škole, a u slučaju da škola nema stručnog suradnika psihologa, testiranje će provesti stručni suradnik psiholog koji je imenovan u stručno povjerenstvo Ureda. Roditelji će o vremenu i mjestu psihološkog testiranja biti obaviješteni pismenim putem. Nakon testiranja Ured dostavlja školi psihologijski nalaz i mišljenje radi prijevremenog upisa u prvi razred, u kojemu će s obzirom na ponašanje djeteta tijekom ispitivanja i postignute rezultate na osnovi rješavanja testove dati svoje mišljenje i preporuku o tome da li je dijete spremno ili ne za prijevremeni upis u školu. Nakon toga, na prijedlog stručnog povjerenstva škole i dokumentacije o rezultatima psihološkog testiranja, Ured državne uprave donijeti će Rješenje.

Odgoda upisa u prvi razred

Odgodu upisa u prvi razred osnovne škole predlaže stručno povjerenstvo škole na propisanom obrascu. Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo jedanput, i to za jednu školsku godinu. Stručno povjerenstvo škole predlaže odgodu upisa u sljedećim slučajevima:

  • kada  procijeni na temelju neposrednog pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj
  • kada se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti / rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će rema procjeni stručnjaka znatno utjecati na njegov psihofizički razvoj.

Članak 9. Pravilnika o postupku utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“, broj 67/14.) propisuje da će dijete kojem je odgođen upis u prvi razred osnovne škole, biti uvršteno u popis školskih obveznika sljedeće školske godine radi ponovnog utvrđivanja njegova psihofizičkog stanja. Do polaska u školu dijete je obvezno pohađati program predškole, ako to dopušta zdravstveno stanje djeteta.

PRIPREME ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED

OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

Školska 2023./24.godina

Poštovani roditelji,

Krajem siječnja 2023.godine u našoj školi započinjemo s aktivnostima upisa djece u prvi razred za školsku 2023./24.godinu. U prvom dijelu pripreme stručni suradnici Škole, psihologinja, logopedinja i pedagog organizirat će susrete s vašom djecom koja polaze DV „Maslačak“ (starije grupe i „Mala škola“). Nakon toga uslijedit će procjena zrelosti vašeg djeteta za upis u prvi razred (naknadna obavijest o terminu).  Ovu procjenu zrelosti vrši stručno povjerenstvo koje se sastoji od liječnika, učitelja i stručne službe škole (pedagog, psiholog, logoped, a po potrebi i defektolog).

Tko su obveznici upisa za školsku 2023./24.godinu?

Procjeni pristupaju sva djeca koja će do 1. travnja tekuće godine imati navršenih šest godina života. Dakle djeca rođena od 1.travnja 2016. do 31.ožujka 2017.godine te djeca koja su imala odgodu upisa u ovoj tekućoj školskoj godini. U prvi razred mogu se upisati i djeca koja do 1. travnja tekuće godine nemaju navršenih šest godina života ako to na zahtjev roditelja ili skrbnika odobri tijelo županijske državne uprave. Ako povjerenstvo utvrdi da dijete zbog psihofizičkog stanja ne može pohađati školu, oslobodit će dijete obveze upisa u toj školskoj godini.

Što znači zrelost za upis u 1. razred?

Zrelost za školu predstavlja stupanj razvijenosti različitih fizičkih i psihičkih funkcija djeteta koje će mu omogućiti savladavanje školskog gradiva predmetnih kurikuluma. Zrelost će ovisiti o biološkom razvoju, ali i o tome koliko je okolina omogućila djetetu da ovlada potrebnim iskustvima. Zrelost za školu obuhvaća tjelesnu, intelektualnu, emocionalnu i socijalnu zrelost.

Tjelesna zrelost

Tjelesnu zrelost određuje liječnik prilikom pregleda. Pregled se sastoji od mjerenja visine i težine učenika, određuje se indeks tjelesne mase, pregledava se pojava trajnih zubi te vid i sluh. Normalan tjelesan razvoj omogućuje djetetu izdržavanje tempa školskog rada, kako bi lakše savladalo tjelesne i psihičke napore koji ga čekaju u školi.

Intelektualna zrelost

Intelektualna zrelost djeteta obuhvaća dobro razvijen govor, koji je osnova za razvijanje dječjeg mišljenja i jedan od bitnih uvjeta ljudske komunikacije, prenošenja iskustava i učenja. Prije polaska u školu dijete mora biti sposobno izraziti svoje misli i potrebe te razumjeti govor drugih. Dijete ovog uzrasta govori tečno i korektno, može spoznati glasove u riječi, odnosno sintetizirati glasove u riječ, prepoznaje glas kojim počinje riječ, u stanju je čuti riječ kao cjelinu i razlikovati je od druge.

Emocionalna zrelost

Dijete prije polaska u školu treba u svom razvoju postići određeni stupanj emocionalne stabilnosti i samokontrole. Pred polazak u školu bitno je da dijete ima određenu razinu tolerancije na frustraciju. To će mu omogućiti da ustraje u učenju i onda kad baš njemu nije ugodno i zanimljivo, da prihvaća uspjeh odnosno neuspjeh te se zna nositi s osjećajima koji ih prate.

Socijalna zrelost

Socijalna zrelost istovremeno predstavlja prilagođavanje na društvene obveze, usvajanje moralnih normi i sustav vrijednosti i ponašanja u okolini. Ona uključuje i vještinu komunikacije i suradnje s vršnjacima te prihvaćanje autoriteta. Dijete ovog uzrasta uživa u osjećaju pripadnosti, voli biti prvo, u stanju je suosjećati s drugima i u stanju je razlikovati poželjno od nepoželjnog ponašanja. Ono se može svakodnevno odvojiti od obitelji, samo se obući, brinuti o sebi i svojim stvarima.

Kakvi će zadatci biti postavljeni djetetu?

Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičke spremnosti djeteta za polazak u školu – logoped, psiholog, pedagog, učitelj razgovarat će s djetetom, dijete će crtati crtež na zadanu temu, govoriti o sebi, svojoj obitelji, prijateljima te dosadašnjoj pripremi za polazak u školu.

Za početak, provjeravaju se opći podaci koje dijete zna o sebi – kako se zove, koliko ima godina, tko su članovi njegove obitelji i slično. Zatim se provjerava snalaženje djeteta u vremenu i prostoru pitanjima o aktivnostima tijekom dana. Procjenjuje se opažanje predmeta i vizualno pamćenje zadatkom da dijete imenuje nekoliko ponuđenih predmeta koji se potom sakriju da bi ih dijete ponovno imenovalo bez gledanja.

Sposobnost uopćavanja provjerava se pokazivanjem slika djetetu (na primjer razne slike povrća ili voća koje dijete imenuje pojedinačno i skupno). Logičko zaključivanje se procjenjuje slaganjem jednostavne slagalice uobičajeno od 6 dijelova. Nakon slaganja dijelova u cjelinu, dijete imenuje dobiveni prikaz.

Dijete treba imati usvojene predvještine čitanja i pisanja

Govorno-jezični razvoj provjerava se prepoznavanjem velikih tiskanih slova te provjeravanjem vještina analize i sinteze. Analiza predstavlja mogućnost djeteta da rastavlja izgovorenu riječ na glasove (miš – m-i-š), a sinteza je obrnuti proces (k-u-ć-a – kuća). Za vrijeme provjere procesa sinteze i analize opaža se pravilnost djetetova izgovaranja glasova.

Provjerava se i grafomotorika, pravilnost hvata olovke i sposobnost precrtavanja zadanih elemenata. Tijekom izvršavanja zadataka provjere grafomotorike, promatra se je li dijete ljevak ili dešnjak te se provjerava zna li dijete koja mu je lijeva, a koja desna ruka. Osim prostorne orijentacije na vlastitom tijelu, provjerava se i mogućnost prostorne orijentacije djeteta imenovanjem priloga uz prikaz sličica (u, na, ispred, pored, iza..)

Od djeteta će se tražiti i uočavanje sličnosti i razlika na primjeru likova, slova i brojeva te će se tražiti od njega da imenuje osnovne boje.

Provjeravat će se i matematičko predznanje – brojanje od 1 do 10 i prepoznavanje znamenki od 1 do 10 te povezivanje brojeva s količinom prikazanih elemenata. Također, dijete će trebati uočiti odnose veće-manje, viši-niži, tanje-deblje, dulje-kraće.

Sve navedene vještine dijete svladava u vrtiću i maloj školi, a pružaju mu lakši početak i brže svladavanje nastavnih sadržaja prvog razreda.

Dijete će u školi  naći brojne prilike za provjeru svojih sposobnosti i njihovo razvijanje. Naša je zajednička obveza omogućiti mu svestrani razvitak, stvaranje pozitivne slike o sebi, izgradnju povjerenje u sebe i svoje mogućnosti, kao i povjerenje u ljude.

Obitelj i Škola postaju partneri u odgoju i obrazovanju djeteta.

OKVIRNI PLAN I PROGRAM RADA

-kraj siječnja, početak veljače 2023. – susret djece dorasle za upis u prvi razred sa stručnim suradnicima škole (psihologinja – Marija Sladoljev, logopedinja – Doroteja Plantak i pedagog Nikola Vuković)

-rad u učionici, upoznavanje s prostorima učionice, predmetima u prvom razredu, razgovor o dosadašnjim aktivnostima u vrtiću ili maloj školi,

-zadani crtež: Čovjek

-listići za bojanje- poznavanje boja, bojanje zadanih likova, motoričke vještine

-prva domaća zadaća; crtanje članova obitelji (djeca će u odgojnim skupinama i maloj školi crtati članove svoje obitelji)

-drugi susret – sportske aktivnosti u školskoj sportskoj dvorani – igranje i druženje

-okvirno vrijeme utvrđivanja zrelosti djeteta za upis u prvi razred; početak ožujka 2023.

BROJ DJECE DORASLE ZA UPIS U PRVI RAZRED (trenutna situacija)

 Doraslo za upisMŽ
Matična škola823844
PŠ Budrovac101
PŠ Čepelovac312
PŠ Mičetinac422
PŠ Sirova Katalena413
 944252

Roditelji budućih učenika prvog razreda na vrijeme će dobiti sve informacije vezane za upis djeteta u prvi razred (pisane obavijesti – putem odgojiteljica u vrtiću i maloj školi, putem web-stranice Škole kao i na druge načine)

Za sva pitanja možete se javiti na; nikola.vukovic@skole.hr ( pedagog Nikola Vuković)

Ostale obavijesti

11. lipnja 2024.

Jastrebica Su

Učenici 2. c razreda su danas upoznali novu stanarku Đurđevca. Posjetila ih je jastrebica Su koja posljednja dva mjeseca živi […]

10. lipnja 2024.

Terenska nastava učenika 6. razreda

U ponedjeljak, 10. lipnja 2024. iz Đurđevca su u 8 sati u jutro krenuli svi šesti razredi naše škole na […]

sve obavijesti

Želite znati više?

Potražite više informacija oko našeg kurikuluma i aktivnosti.

Kontaktirajte nas

Saznajte više informacija o isplatama

iTransparentnost

Skip to content